3. Portfolio-oriëntatie

 

Terug – Portfolio-oriëntatie – Theorie – Toepassing – Kennistoets

3. Portfolio-oriëntatie

Dit hoofdstuk beschrijft hoe binnen organisaties het geheel van projecten en programma’s kan worden gemanaged en op welke wijze projecten en programma’s kunnen worden geprioriteerd.

Theorie Portfolio-oriëntatie

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Verschillen tussen de begrippen ‘programmamanagement’, ‘portfoliomanagement’ en ‘multi-projectmanagement’;
 • Hoe portfolio’s kunnen worden georganiseerd;
 • Het proces om portfolio’s van projecten en programma’s te managen;
 • Hoe projecten en programma’s in een portfolio te prioriteren.

Toepassing Portfolio-oriëntatie

Portfoliomanagement wordt met name in grote organisaties steeds meer gebruik. Er dient regelmatig  afstemming plaats te vinden of:

 • nog steeds de juiste projecten en programma’s worden uitgevoerd;
 • deze projecten en programma’s op de juiste wijze worden uitgevoerd;
 • de afgesproken resultaten conform afspraken worden gerealiseerd;
 • de voorziene baten ook worden gerealiseerd.

Opdracht 3.1  Programma-, portfolio- of multiprojectmanagement

Theorieboek: paragraaf 3.2.

Verwerkingsvorm: Groepswerk + bespreking in de klas.

Auteur: Bert Hedeman

In een ICT-afdeling van een grote bank moeten een veelheid van projecten worden uitgevoerd. De verschillende projectresultaten moeten bijdragen aan de verbetering van de performance van een vijftal verschillende bedrijfsonderdelen. Om het geheel van projecten beter te kunnen managen en om aan de vraag van de afzonderlijke bedrijfsonderdelen te kunnen voldoen, benoemt het hoofd van de ICT-afdeling een vijftal clustermanagers, die ieder voor zich de performance moeten optimaliseren van de ICT-afdeling richting een van de bedrijfsonderdelen van de bank.

 1. Wat zouden de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de clustermanagers kunnen/moeten zijn?
 2. Kunnen zij verantwoordelijk worden gehouden voor de performanceverbetering van de betreffende bedrijfsonderdelen en waarom?
 3. Is het geheel van hun projecten te beschouwen als een programma, een multiproject of een portfolio en waarom?

Theorieboek: paragraaf 3.3.

Verwerkingsvorm: Groepswerk + bespreking in de klas.

Auteur: Bert Hedeman

In een telecom-organisatie wordt een veelheid van initiatieven uitgevoerd. Volgend jaar moeten ze verhuizen naar een nieuw pand. Een belangrijk onderdeel daarbij is de inrichting van de ICT-ruimte. Het ontwerp daarvoor is al uitbesteed aan een internationaal bekende leverancier. Daarnaast wil de organisatie zijn marktaandeel binnen Nederland verhogen. Daarvoor zullen zowel nieuwe diensten op de markt moeten worden gebracht, als dat de dienstverlening via het call-centrum moet worden verbeterd. Ook zal daarvoor een nieuwe webportal moeten worden ingericht. Veel overleg zal er tevens moeten plaatsvinden met de verschillende aanbieders van het glasvezelnetwerk, om de uitbreiding van het dienstenpakket mogelijk te maken. Tenslotte wil de organisatie de efficiency van de lopende processen verbeteren. Daarvoor zullen binnen de afzonderlijke bedrijfsonderdelen allerlei procesverbeteracties moeten worden opgestart. Het probleem met al deze initiatieven is wel dat deze initiatieven gedeeltelijk gebruik maken van dezelfde resources binnen de eigen organisatie. Tevens bestaat het gevaar dat als de organisatie niet oppast de bestedingen dit jaar hoger zullen uitvallen, dan de financiële ruimte die met de banken is afgesproken.

 • Geef aan hoe deze initiatieven en activiteiten het beste in onderlinge samenhang kunnen worden gemanaged en waarom?

Kennistoets Portfolio-oriëntatie

 1. Is  portfoliomanagement een permanente of een eindige activiteit in staande organisaties? Licht je antwoord toe.
 2. Wat is het verschil tussen programmamanagement, portfoliomanagement en multi-projectmanagement?
 3. Kunnen programma’s deel uitmaken van een portfolio?
 4. Wat is de relatie tussen het jaarlijkse bedrijfsplanningsproces en het inrichten en managen van een portfolio? Licht je antwoord toe.
 5. Wat is de betekenis van de balanced score card voor de samenstelling van een portfolio?
 6. Wat is een ‘multi-criteria analyse’?