21. Financieel management

 

Terug –  Financieel management – Theorie – Toepassing – Kennistoets

21 Financieel management

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan de Balans en Verlies- en Winstrekening van een organisatie. Ook is er aandacht voor het financieel beoordelen van projecten, een belangrijk onderdeel van de businesscase.

Theorie Financieel management

In het hoofdstuk wordt aandacht gegeven aan de volgende begrippen:

 • De financiële uitgangssituatie van een organisatie: beginbalans + financiële kengetallen, zoals de current ratio, de quick ratio, werkvoorraad, solvabiliteit;
 • Een boekingsperiode, inclusief de verwerking van een project;
 • Het maken van een periode-overzicht: verlies- en winstrekening + nieuwe balans en de daaruit te herleiden rentabiliteiten op eigen vermogen en vreemd vermogen;
 • Een projectbeoordeling gebaseerd op terugverdientijd, netto contante waarde en interne rentabiliteit. Deze beoordeling vormt een belangrijk onderdeel in iedere businesscase.

Toepassing Financieel management

Opdracht 21.1  Beginbalans, Projectbeoordeling, Eindbalans

Theorieboek: Hoofdstuk 21.

Verwerkingsvorm: Groepswerk gevolgd door klassengesprek.

Auteur: Roel Riepma

Een organisatie heeft op haar balans (periode 0) de volgende bezittingen en schulden staan:

 • Gebouwen                      €      700.000,00
 • Machines                         –       175.000,00
 • Debiteuren                      –         35.000,00
 • Voorraad                         –         30.000,00
 • Onderhanden werk       –       110.000,00
 • Lening o/g 7%                 –       310.000,00
 • Crediteuren                     –         45.000,00
 • Bank                                 –       145.000,00 (schuld)

1.    Stel de balans samen.

2.    Hoe beoordeel jij de liquiditeit van dit bedrijf? Gebruik de begrippen ‘netto werkkapitaal’, ‘bruto werkkapitaal’, ‘current ratio’ en ‘quick ratio’.

Onderhanden werk behelst de investering in een project. Dit project wordt in de komende periode (periode 1) afgesloten en vereist nog een geplande investering van € 80.000,00. De machine (CAPEX € 155.000, OPEX € 35.00,00) die met dit project wordt gerealiseerd, levert reeds in periode 1 een bruto opbrengst (= exclusief afschrijvingen, dus contant geld) op van € 40.000,00 en de drie perioden daaropvolgend € 60.000,00 per periode.

3.    Wat is de terugverdientijd?

4.    Wat is de Netto Contante Waarde bij een discontopercentage van 20%? Zorg er voor dat de geldbedragen worden teruggerekend naar periode 0.

5.    Wat is de netto contante waarde bij een discontopercentage van 5%?

6.    Wat is de definitie van Intern Rendement? Hoe hoog is het IR?

In periode 1 wordt op de machines € 20.000,00 (hierin is de afschrijving op de CAPEX van het project meegenomen) afgeschreven en een totale bedrijfswinst (dus de winst op het project is inbegrepen) gemaakt van € 55.000,00.

7.    Wat is de waarde van de machines op de balans (let op: houd rekening met de kapitaalsinvestering in de nieuwe machine!)?

8.    Wat is de waarde van het eigen vermogen aan het eind van periode 1?

9.    Wat is het rendement op het Eigen Vermogen?

10.  Staat “onderhanden werk” aan het eind van periode 1 nog op de balans? Verklaar je antwoord.

11.   Op de kapitaalinvestering in het project wordt in periode 1 al afgeschreven. Is de EBITDA voor dit project hoger of lager dan de EBIT? Verklaar je antwoord.

Kennistoets Financieel management

 1. Wat is een balans?
 2. Wat zijn liquiditeitskengetallen? Geef een voorbeeld.
 3. Wat zijn solvabiliteitskengetallen? Geef een voorbeeld.
 4. Stelling: “De investering in een machine komt zowel voor op de balans als op de verlies- en winstrekening.” Is deze stelling juist of onjuist? Licht je antwoord toe.
 5. Stelling: “De afschrijving op een gebouw heeft geen invloed op de verlies- en winstrekening.” Is deze stelling juist of onjuist? Licht je antwoord toe.
 6. Hoe luidt de formule van de rentabiliteit op het eigen vermogen?
 7. Stelling: “OPEX komen aan de debetzijde van de verlies- en winstrekening en CAPEX worden geactiveerd op de balans.” Is deze stelling juist of onjuist? Licht je antwoord toe.
 8. De Netto Contante Waarde van een project is positief. Dit betekent dat het interne rendement lager/hoger is dan het gehanteerde discontopercentage. Wat is juist in de voorgaande zin: lager of hoger? Licht je antwoord toe.