16. Wettelijke kaders en duurzaam ondernemen

 

Terug – Wettelijke kaders en duurzaam ondernemen – Theorie – Toepassing – Kennistoets

16  Wettelijke kaders en duurzaam ondernemen

Dit hoofdstuk beschrijft de wettelijke kaders waarbinnen een project moet functioneren en het principe van duurzaam ondernemen welke tegenwoordig meer en meer uitgangspunt is/wordt van ons handelen.

Theorie Wettelijke kaders en duurzaam ondernemen

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Milieubeheer: de WABO;
 • Veiligheid en gezondheid: Arbo-wetgeving;
 • Beveiliging;
 • Duurzaam ondernemen.

Toepassing Wettelijke kaders en duurzaam ondernemen

In projecten moet altijd rekening worden gehouden met de wettelijke regeklingen op het gebied van milieubeheer en van veiligheid en gezondheid. Dat geldt zowel ten aanzien van de uitvoering van het project, als voor de projectresultaten welke worden opgeleverd.

Daarnaast gaat duurzaam ondernemen een steeds belangrijkere plaats innemen in projecten. Niet alleen vanuit de overtuigingen van opdrachtgevers en andere belanghebbenden maar ook omdat duurzaam ondernemen een selectiecriterium is/wordt bij het aanbesteden van opdrachten. Voor opdrachten die worden aanbesteed door Nederlandse overheden is dit reeds het geval.

Opdracht 16.1 Veiligheid en gezondheid

Theorieboek: paragraaf 16.4.

Verwerkingsvorm: Individueel + bespreking in de klas.

Auteur: Bert Hedeman

Om nieuwe invoerstations te kunnen plaatsen, moeten ook een aantal bouwkundige aanpassingen worden uitgevoerd in het magazijn. Een van de werklui weigert om een helm te dragen, terwijl dit wel in de voorschriften staat. Je hebt hem al twee keer gewaarschuwd. Als je na de lunch terugkomt op het werk, hoor je dat een balk naar beneden is gekomen en hem heeft geraakt. Omdat hij geen helm op had, heeft hij een diepe hoofdwond en een hersenschudding.

 1. Wie is verantwoordelijk voor het ongeluk en waarom?
 2. Welke acties had je moeten ondernemen om het ongeluk te voorkomen?

Opdracht 16.2 Duurzaam ondernemen

Theorieboek: paragraaf 16.4.

Verwerkingsvorm: Groepswerk + bespreking in de klas.

Auteur: Bert Hedeman

Je bent medewerker van een ICT-bedrijf dat in de strijd is voor de opdracht van Xania voor het leveren en implementeren van een nieuwe logistieke applicatie. Voor Xania is duurzaam ondernemen een belangrijk principe. Zij hebben dan ook in hun aanvraag opgenomen dat iedere aanbieder moet aangeven welke acties zij zullen ondernemen in het kader van duurzaam ondernemen binnen het kader van deze opdracht.

 • Geef aan welke acties vanuit duurzaam ondernemen je kunt/wilt meenemen in de aanbieding aan Xania voor het leveren en implementeren van de nieuwe logistieke applicatie.

Kennistoets Wettelijke kaders en duurzaam ondernemen

 1. Waarom wordt de Wet Milieubeheer een ‘kaderwet’ of ‘raamwet’ genoemd?
 2. Welke aspecten moeten worden beschouwd bij het verlenen van een milieuvergunning en wie verleent deze vergunningen?
 3. Uit welke onderdelen bestaat een beschikking?
 4. Voor welke projecten moet een Milieueffectrapportage worden opgesteld?
 5. Wat is de relatie tussen de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling?
 6. Welke uitgangspunten hanteert de Arbowet ten aanzien van het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid?
 7. Wat is een RI&E?
 8. Welke verplichting heeft de werkgever ten aanzien arbeidsmiddelen?
 9. Wat zijn persoonlijke beschermingsmiddelen?
 10. Wat is beveiliging?
 11. Hoe omschrijft de SER het begrip ‘duurzaam ondernemen’?
 12. In welke besturingsinstrumenten kan expliciet aandacht worden gegeven aan duurzaamheid?
 13. Wat zijn mogelijke maatstaven voor het meten van ‘de sociale voetafdruk’?