15. Inkoop, contractering en juridische aspecten

Terug – Inkoop, contractering en juridische aspecten – Theorie – Toepassing – Kennistoets

15  Inkoop, contractering en juridische aspecten

Dit hoofdstuk beschrijft het vermogen om het inkopen en uitbesteden en de juridische aspecten in een project te kunnen managen.

Theorie Inkoop, contractering en juridische aspecten

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inkopen en uitbesteden;
 • Overeenkomsten en contracten;
 • Wanprestatie en onrechtmatige daad;
 • Verantwoordelijkheden van de projectmanager op het gebied van de rechtshandhaving.

Toepassing Inkoop, contractering en juridische aspecten

Inkoop, contractering en juridische aspecten zijn onlosmakelijk met projecten verbonden. Deze onderdelen worden in de meeste projecten echter door specialisten ingevuld. Dit zijn ook onderdelen in het project, die de projectmanager niet zelfstandig zou moeten willen  doen, maar vaak ook gewoon niet mag doen, hoeveel ervaring hij ook heeft op deze gebieden.  De projectmanager moet echter wel voldoende weten van deze onderdelen om te weten wanneer hij deze specialisten moet inschakelen en om effectief met deze specialisten te kunnen afstemmen.

Opdracht 15.1 Battle of forms

Theorieboek: paragraaf 15.4.

Verwerkingsvorm: Individueel + bespreking in de klas.

Auteur: Bert Hedeman

Je bent de projectmanager van het in Opdracht 8.1 beschreven project LOGISTIC, de ontwikkeling van een nieuw ICT-systeem voor de logistieke dienst en aanpassing van de logistieke systemen bij het bedrijf Xania.

Xania heeft een extra opdracht aan Ypsilon gegeven. Het betreft een extra training voor een eerder opgeleverde applicatie. Voor deze extra opdracht heeft Ypsilon een gespecificeerde offerte aan Xania toegestuurd. In de offerte wordt uitdrukkelijk vermeld, dat deze offerte geldt onder de conditie dat voor deze extra opdracht de Algemene voorwaarden van Ypsilon van toepassing zijn. Voor de oorspronkelijke opdracht van Xania aan Ypsilon golden namelijk de Algemene voorwaarden van Xania. Dat had Xania geëist. Xania heeft de offerte van Ypsilon voor de uitbreiding aanvaard, echter met een nadrukkelijke vermelding, dat deze opdracht een uitbreiding is van de oorspronkelijke opdracht van Xania aan Ypsilon.

Ypsilon is vervolgens gestart met de werkzaamheden voor de extra opdracht. Bij de eerste factuur treedt echter meteen een geschilpunt op. Ypsilon verlangt een betalingstermijn van 30 dagen conform hun Algemene voorwaarden. Xania wil echter een betalingstermijn hanteren van 60 dagen met verwijzing naar de eerste opdracht.

 • Welke Algemene voorwaarden zijn voor deze extra opdracht van toepassing? Licht je antwoord toe.

Opdracht 15.2 Wanprestatie

Theorieboek: paragraaf 15.6.

Verwerkingsvorm: Individueel + bespreking in de klas.

Auteur: Bert Hedeman

Je bent de projectmanager van het in Opdracht 8.1 beschreven project LOGISTIC, de ontwikkeling van een nieuw ICT-systeem voor de logistieke dienst en aanpassing van de logistieke systemen bij het bedrijf Xania.

Ypsilon heeft voor de conversie van de oude database naar het nieuwe programma  de firma Zacharias ingehuurd. Tijdens de werkzaamheden zet de teammanager van Zacharias de beveiliging uit. Bij het opstarten van de werkzaamheden de volgende ochtend blijkt de gehele database van Xania te zijn gewist. Daardoor moeten alle mutaties van de vorige dag opnieuw worden ingevoerd. Een schadepost van tenminste € 50.000,-.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de geleden schade? Geef aan waarom?
 2. Wie kan door Xania aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade?

Kennistoets Inkoop, contractering en juridische aspecten

 1. Wat is het verschil tussen inkopen en uitbesteden?
 2. Uit welke stappen bestaat contractmanagement?
 3. Welke wijzen van aanbesteden ken je? Geef een korte toelichting bij iedere vorm.
 4. Wat is het verschil tussen selectiecriteria en gunningscriteria? Geef van beide soorten criteria drie voorbeelden.
 5. Wat is een overeenkomst?
 6. Wanneer is een overeenkomst rechtsgeldig?
 7. Geef een voorbeeld van een wilsgebrek.
 8. Wat is een contract?
 9. Wat zijn algemene voorwaarden bij een contract? Gelden deze altijd voor consumenten?
 10. Wat is een wanprestatie en wanneer kun je de leverancier in gebreke stellen?
 11. Op welke wijze kunnen geschillen tussen partijen beslecht worden?
 12. Wat is het verschil tussen wanprestatie en een onrechtmatige daad?
 13. Welke verantwoordelijkheden heeft de projectmanager ten aanzien van de rechtshandhaving?