10. Risico’s en kansen

 

Terug – Risico ’s en kansen – Theorie – Toepassing – Kennistoets

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de risico’s en kansen in een project het beste kunnen worden gemanaged.

Theorie Risico’s en kansen

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Begrippenkader kans- en risicomanagement
 • Stappen in kans- en risicomanagement
 • Het kunnen identificeren van verschillende kans- en risicomaatregelen
 • Verschillende kans- en risicomanagementtechnieken

Toepassing Risico’s en kansen

Kans- en risicomanagement is een integraal aspect van projectmanagement. Mogelijke kansen en risico’s zijn al onderdeel van de overwegingen van het bedrijfs- of programmamanagement om het project wel of niet te initiëren. Tijdens de start van het project worden de kansen en risico’s geïdentificeerd en de noodzakelijke maatregelen genomen om de kansen en risico’s te managen die verbonden zijn aan het realiseren van het projectresultaat maar ook al die verbonden zijn aan het realiseren van het doel wat de organisatie later met het projectresultaat wil bereiken. Tijdens de start van het project wordt ook vastgelegd hoe het kans- en risicomanagement tijdens de uitvoering zal worden ingericht.

Tijdens de uitvoering van het project moet men voortdurend bedacht zijn op mogelijke kansen en risico’s die zich kunnen voordoen en moet men daar proactief op acteren. Niet wachten tot het gebeurt maar vooraf proberen de omstandigheden naar je hand te zetten.

Opdracht 10.1 Identificeren risico’s en kansen

Theorieboek: paragraaf 10.4

Verwerkingsvorm: Groepswerk + bespreking in de klas.

Auteur: Bert Hedeman

Identificeer voor de casus LOGISTIC, zoals beschreven in Opdracht 9.1, een drietal projectkansen en -risico’s en identificeer een drietal bedrijfskansen en -risico’s voor het project LOGISTIC. Maak gebruik van de aanpak zoals is weergegeven in figuur 10.02 van het Theorieboek: risico-oorzaak –> risicogebeurtenis –> doelstelling (mogelijk effect).

Opdracht 10.2 Identificeren kans- en risicomaatregelen

Theorieboek: paragraaf 10.4

Verwerkingsvorm: Groepswerk + bespreking in de klas

Auteur: Bert Hedeman

Je bent de projectmanager van het in Opdracht 8.1 beschreven project LOGISTIC, de ontwikkeling van een nieuw ICT-systeem voor de logistieke dienst en aanpassing van de logistieke systemen bij het bedrijf Xania. Bij Opdracht 9.1 staan de verdere overwegingen beschreven.

Een mogelijk projectrisico is dat door de vele opdrachten welke de firma Ypsilon heeft, de opdracht voor Xania niet met de nodige zorgvuldigheid wordt uitgevoerd, met als resultaat dat de werknemers in het magazijn toch gehinderd worden in hun dagelijkse werk door de  implementatie van het nieuwe systeem.

Een mogelijke bedrijfskans is dat doordat bestaande klanten aan hun relaties vertellen welke voordelen het nieuwe systeem van Xania ook heeft voor hun eigen bedrijfsvoering, nieuwe klanten zich aanmelden bij Xania, waardoor de omzet van Xania stijgt.

Kansmaatregelen zijn onder andere te onderscheiden in verzilveren, vergroten, overnemen en delen van kansen. Risicomaatregelen zijn onder andere te onderscheiden in uitsluiten, beperken, overdragen en delen van risico’s.

 1. Identificeer voor de te onderscheiden categorieën kans- of risicomaatregelen een mogelijke maatregel.

Opdracht 10.3 Opstellen beslisboom

Theorieboek: paragraaf 10.6

Verwerkingsvorm: Individueel + bespreking in de klas

Auteur: Bert Hedeman

Je bent de projectmanager van het in Opdracht 8.1 beschreven project LOGISTIC, de ontwikkeling van een nieuw ICT-systeem voor de logistieke dienst en aanpassing van de logistieke systemen bij het bedrijf Xania. Bij Opdracht 9.1 staan de verdere overwegingen beschreven.

Voor de ingebruikname van het nieuwe logistieke systeem is een reservering opgenomen van € 5.000,-. Daarvoor zal een kleine receptie worden georganiseerd voor de medewerkers en de direct betrokken klanten, die tijdens het project meegewerkt hebben aan een pilot.

De kans dat het nieuwe systeem ook nieuwe klanten genereert wordt nu ingeschat op 10%, met een geschatte netto contante waarde van de extra winst over de jaren van €50.000,-.

Als de receptie ter gelegenheid van de ingebruikname wordt uitgebreid en tevens een extra nieuwsbrief naar alle relaties wordt gestuurd wordt de kans dat het nieuwe systeem extra klanten genereert ingeschat op 30%, met een geschatte netto contante waarde van de extra winst over de jaren van €100.000,-. De extra kosten voor de uitgebreidere receptie en de nieuwsbrief worden geraamd op € 10.000,-.

 1. Bepaal aan de hand van een beslisboom of een kansmaatregel moet worden genomen.

Kennistoets Risico’s en kansen

 1. Wat is een risico?
 2. Wat is een kans?
 3. Wat is een issue?
 4. Wat zijn preventieve risicomaatregelen en kansmaatregelen? Geef een aantal voorbeelden.
 5. Wat zijn gevolgbestrijdende maatregelen?
 6. Beoordeel de volgende uitspraak: “Gevolgbestrijdende maatregelen worden ten uitvoer gebracht op het moment dat een risico issue is geworden.”
 7. Uit welke stappen bestaat de kans- en risicomanagementcyclus? Geef bij iedere stap een korte toelichting.
 8. Wat is een kans- en risicoprofiel?
 9. Wat is het verschil tussen de Delphi-methode en de Monte Carlo-techniek?
 10. Wat wordt bedoeld met het begrip ‘verwachte geldwaarde’?
 11. Beoordeel de volgende uitspraak: “Preventieve isicomaatregelen richten zich altijd op de verkleining van de geschatte mogelijkheid (kanspercentage) op het zich voordoen van dit risico.”